Updated AP Participants List

Sec 1: Boon Kiat

Gabriel Tan

James

Marcus Yong

Ashford Goh

Liew Wei Jie

Sec 2: Sanskar Gupta
Joshua Goh
Nathaniel Beh
Joon Fai
Zhong Qing
Scott Ang
Aaron Johansen
Sec 3: Wayne
Zaki
Gabriel Lim
Marcus liow
Jian Han Tan
Mark Ngugi
Christopher Thian
Ng Sheng Yuan
Justin Chin
Eroy
Gabriel Soh
Daryl Tang
Gu Xian Rong (tentative)
Sec 4:
Ryan Lee
Justin Ng
Mark Wee
Gokul
Zi Jie
Gabriel Yong
Guo Xuan
Jerome Tan
Chew Kai Ming
Reserves:
Adrian Gusman
Aaron Tay
Christian Ang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s